SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

NAGRADNA IGRA: Olimpija nagradna igra 2022: Bodi tudi ti zeleni Zmaj

Organizator nagradne igre je FC OLIMPIJA d.o.o., Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, davčna številka: 35954574, matična številka: 3329330000 (v nadaljevanju Organizator).

Vsi, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo ta Pravila, so z njimi seznanjeni ter se s sodelovanjem v nagradni igri z njimi v celoti strinjajo.

Nagradna igra poteka na spletni strani https://www.nkolimpija.si/, od četrtka, 21. 4. 2022, do torka, 28. 4. 2022. Udeleženci imajo možnost sodelovanja v nagradni igri vse od objave na spletni strani pa do torka, 28. 4. 2022, do 10:00 ure.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, ki se

prijavijo k sodelovanju v nagradni igri, v času trajanja nagradne igre.

V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša

od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ali agenciji, njihovi ožji družinski člani in osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v

nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

Udeleženec lahko kadarkoli do konca nagradne igre in žrebanja prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov kluba info@nkolimpija.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre.

Nagradna igra poteka na spletni stranihttps://www.nkolimpija.si/. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila in se strinja, da bodo njegovi podatki v primeru izžreba objavljeni na Facebook strani NK Olimpija Ljubljana ter da bo ob pozivu organizatorja posredoval podatke, potrebne za prevzem nagrade. Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da izpolnijo obrazec in vnesejo svoj Ime in priimek, telefon in e-poštni naslov.

Nakup artiklov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V žrebu sodelujejo vse pravilno oddane prijave do torka, 28. 4. 2022, do 10. ure.
Žrebanje dobitnikov se bo odvijalo na sedežu kluba (naslov Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana), ob 12. uri.

Izmed vseh prijavljenih udeležencev nagradne igre bo organizator izžrebal 20 nagrajencev, ki bodo prejeli naslednje nagrade po naslednjem vrstnem redu:

  • 1. Izžrebani bo prejel dres Olimpije s podpisi igralcev;
  • 2. izžrebani bo prejel jopico Olimpije;
  • 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. izžrebanec bodo prejeli kapo Olimpija.
  • 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. In 20. izžrebanec bodo prejeli po dve vstopnici za tekmo Olimpija – Bravo, ki bo v Stožicah v nedeljo, 1. maja 2022, ob 20.15.

Žreb bo nadzorovala tričlanska komisija. Razglasitev nagrajencev bo v torek, 28. 4. 2022, do 16. ure na uradni klubski spletni strani www.nkolimpija.si.
Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena in priimka na:

Komisija bo preverila, ali so dobitniki sodelovali v nagradni igri skladno s temi Pravili. V primeru, da se njihova prijava razglasi za neveljavno, se izžreba nov dobitnik.

O poteku žreba se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žreba, imena, priimke in naslove
prisotnih članov komisije ter dobitnikov (ime, priimek in naslov dobitnika, leto rojstva ter naziv nagrade posameznega dobitnika). Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrajenci, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil, se o prevzemu nagrade dogovorijo z organizatorjem nagradne igre po tem, ko jih ta o izžrebanosti obvesti, bodisi preko e-poštnega sporočila ali telefonskega klica.

V primeru, da nagrajenec na določen termin ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nagrade,
Organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takim nagrajencem.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
 • nihče ne poda odgovora na nagradno vprašanje oz. so odgovori nesmiselni;
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Nagrade so obdavčene skladno z Zakonom o dohodnini.

Organizator nagradne igre ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanja nagrad.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrad, s čemer se udeleženci nagradne igre izrecno Strinjajo.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za<:

 • (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook in za vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook,
 • (ne)delovanje družabne spletne mreže Instagram in za vse ostale aktivnosti na spletni mreži Instagram,
 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebne pogodbe ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveznosti Organizatorja do dobitnika.

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma ki jih ni mogel preprečiti, odstraniti ali se jim izogniti. Vsi sodelujoči bodo o prenehanju nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti Organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči hkrati soglaša, da Organizatorju nagradne igre ali od njega pooblaščenim osebam oz. pogodbenemu upravljalcu dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (elektronski naslov) za namene obveščanja o akcijah, novih izdelkih, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih z možnostjo odjave.

Navedene podatke lahko Organizator nagradne igre obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oz. največ 5 let po žrebanju. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Udeleženec soglaša, da se njegovi osebni podatki (ime in priimek, e-pošta, telefonska številka) v primeru, da prejme nagrado, objavijo na Facebook strani, za kar od Organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Seznam nagrajencev hrani podjetje Organizator. S podanim soglasjem udeleženec nagradne igre dovoljuje Organizatorju, da kot upravljalec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, za statistike obdelave, trženjske raziskave ter za potrebe neposrednega trženja prek telefona, SMS, MMS ali elektronske pošte.
Udeleženec lahko to dovoljenje kadarkoli prekliče s pisno zahtevo po elektronski pošti ali po pošti na naslov Organizatorja.

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti Organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

 • dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja pet (5) let
 • dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov Organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Vsak, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil. Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne odgovore na nagradno vprašanje. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeleženceobvestil z objavo bodisi na Facebook strani NK Olimpija Ljubljana, na Instagram strani @nkolimpija ali pa z zapisom na svoji spletni strani.
Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. naročniku in ne družbi Facebook.

Pogodbene stranke soglašajo, da bodo spore iz te nagradne igre reševale sporazumno, v nasprotnem primeru pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z 20. 4. 2022.
FC Olimpija d.o.o., Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana
Ljubljana, 18. 4. 2022